208499 | กระบวนวิชาการศึกษาด้วยตนเอง

ปีการศึกษา 2566 QR

Timeline

ชื่อเอกสารWordPdf
แผนการดำเนินการและช่วงเวลาดำเนินการของนักศึกษา download
แบบฟอร์มแจ้งผลการทาบทามอาจารย์ที่ปรึกษา (S-0) downloaddownload
แบบฟอร์มแจ้งชื่อโครงร่าง (S-1) downloaddownload
แบบฟอร์มขอสอบโครงร่าง (S-2) downloaddownload
แบบฟอร์มแจ้งผลการสอบโครงร่าง (S-3) downloaddownload
แบบฟอร์มแจ้งผลการสอบ (S-4) downloaddownload
แบบฟอร์มเสนอขอปรับแก้ไขชื่อเรื่อง (S-5) downloaddownload
แบบฟอร์มประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (S-7) downloaddownload
ตัวอย่างแบบเสนอโครงร่างการวิจัย downloaddownload
ตัวอย่างเล่มฉบับสมบูรณ์ downloaddownload
หากนักศึกษาไม่สามารถเสร็จสิ้นกระบวนวิชา 208499 ได้ในภาคการศึกษา 2 download

คำถามที่พบบ่อย

Q: ไม่รู้จะทำหัวข้ออะไรดี
A: แนะนำให้เลือกหัวข้อที่เราสนใจ อาจจะเกี่ยวข้องกับงานอดิเรก (ดนตรี กีฬา) หรือประเภทงานที่เราสนใจ (การเงิน การแพทย์ ควบคุมคุณภาพ ทดสอบสินค้า) ดูตัวอย่างหัวข้อได้ข้างล่าง

Q: ส่งแบบฟอร์มที่ไหน
A: ส่งที่กล่องส่งแบบฟอร์มวิชา 208499 หน้าห้อง 304 ยกเว้น S-2 ให้ส่งที่ห้องธุรการ

Q: ส่งแบบฟอร์มแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ไหม
A: สามารถส่งเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ทางอีเมล์ของผู้ประสานงาน

Q: ใครเป็นผู้สอบโครงร่าง
A: (1) ที่ปรีกษาหลัก (2) ที่ปรีกษาร่วม (3) กรรมการ

Q: สอบโครงร่างไม่ผ่าน ต้องทำอะไรบ้าง
A: แก้ไขโครงร่างตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ หลังจากนั้นให้ส่ง S-2 และแจ้งผลการสอบด้วย S-3 อีกครั้ง

Q: ใครเป็นผู้สอบโครงจบ
A: (1) ที่ปรีกษาหลัก (2) ที่ปรีกษาร่วม

Q: สอบจบไม่ผ่าน ต้องทำอะไรบ้าง
A: แก้ไขรายงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ หลังจากนั้นให้สอบจบอีกครั้ง

Q: อยากเปลี่ยนชื่อเรื่อง ต้องทำอะไรบ้าง
A: กรอกแบบฟอร์ม S-5 แล้วส่งที่กล่องส่งแบบฟอร์มวิชา 208499 หน้าห้อง 304

Q: ทำ 208499 ไม่เสร็จภายใน 29 มีนาคม 2567 ต้องทำอะไรบ้าง
A: เนื่องจากการมีนักศึกษาตกค้าง จะส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานและนักศึกษาที่ลงวิชา 208499 ในปีต่อไป เราจึงแนะนำให้นักศึกษาวางแผนให้ดีเพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ ถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆ ทำให้ไม่สามารถสำเร็จ 208499 ในปีการศึกษานี้ได้ ให้ปฏิบัติตาม 6 ขั้นตอนใน เอกสารนี้

ตัวอย่างหัวข้อ

สามารถดูเล่มฉบับสมบูรณ์ได้ที่ห้อง STB107

 1. การศึกษาพฤติกรรมการพกเงินสดและปัจจัยในการยอมรับเทคโนโลยีต่อการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565
 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
 3. พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองผ่านทางออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
 4. ทัศนคติต่อการให้ความสำคัญทางการตลาดออนไลน์ของเสื้อผ้าฟาสต์แฟชั่น
 5. ตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ 10 สกุลที่คนไทยนิยมไปท่องเที่ยวที่สุดเทียบกับค่าเงินบาท
 6. การพยากรณ์ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภาพรวมของประเทศไทย
 7. การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลข้าวในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย
 8. ตัวแบบการพยากรณ์จำนวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย
 9. การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกยางพาราของประเทศไทย
 10. การประยุกต์ใช้วิธีเพื่อนบ้านใกล้ที่สุดสำหรับการวางแผนการขนส่งด้วยรถบรรทุก กรณีศึกษาบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
 11. การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้เล่นที่ส่งผลต่อการคัดเลือกผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) ในการแข่งขันบาสเกตบอล National Basketball Association (NBA)
 12. ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจและการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับเงินรูเบิล
 13. ปัจจัยทางสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนของจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน
 14. การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนรายเดือน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 15. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565
 16. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติมเงินเกมออนไลน์ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565